- Your smiling -

    穿过海拉尔区广袤的草原与牛羊。
    沿途的白桦树染满初秋的灿烂。
    边境上俄罗斯小镇的栅栏与木屋,
    当地人热情的送上好吃的蓝莓酱!

    一个银匠,
    与他爱笑的美丽段子手,
    舒展地笑着走进这童话故事里。

    有的人一定是注定要相遇的吧。
    拥抱住幸福与微笑,勇敢的让温柔长存。

    FOR 魏&壮 in Inner Mongolia
    make up by stephy(沫非造型)

http://sulywork.com/files/gimgs/91_04.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_01.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_07.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_05.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_06.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_08.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_03.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_02.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_12.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_09.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_11.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_10.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_16.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_13.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_15.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_14.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_24.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_19.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_18.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_25.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_26.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_21.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_22.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_23.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_17.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_20.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_27.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/91_28.jpg