- Walking in Taiwan -

    垦丁,这片属于恋人的海,
    有着无穷无尽的夏日阳光。

    我们骑着粉色小电单追逐落日,
    在午夜热闹的垦丁大街嬉笑,
    在海岸的悬崖上欣赏日出,
    在拥挤的沙滩上看人群熙攘。

    我在垦丁,天气晴。

    FOR TONGXI&WEI in TAIWAN

http://sulywork.com/files/gimgs/96_01.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_02.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_03.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_04.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_05.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_06.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_07.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_08.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_09.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_10.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_11.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_12.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_13.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_14.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_15.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_16.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_17.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_18.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_19.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_20.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_21.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_22.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_23.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_24.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_25.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_27.jpg
http://sulywork.com/files/gimgs/96_28.jpg